Generalforsamling 2014 - referat

søndag den 9. februar 2014 kl. 16.30 på Restaurant Kreta, Jyllingevej 56, Vanløse

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

 2. Aflæggelse af beretning

 3. Godkendelse af regnskab for 2013

 4. Kontingentfastsættelse for 2015

 5. Valg til bestyrelse. På valg er Vasilis Stefanou og Janne Secher Frausing.
  Janne ønsker ikke genvalg

 6. Valg af suppleant(er)

 7. Valg af 2 revisorer

 8. Indkomne forslag

 9. Eventuelt

Ad 0

Jytte Andersen bød velkommen, og Bodil Tølbøll blev valgt som ordstyrer. Bodil godkendte rettidig udsendelse af indkaldelse og regnskab. Alle fremmødte havde betalt kontingent. Ordet gik herefter til formanden.

 

Ad 1

Formand Vasilis bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte, at ikke så mange var mødt op pga. rejser og sygdom. Formanden håber på det bedste for også dette år og gav ordet videre til næstformanden. Lisbeth Grafmøller berettede, at 2013 har været et stille år. Medlemstallet har været jævnt. Lisbeth gennemgik det sidste års arrangementer. Alt i alt et fint år i foreningen. Tak til Jørgi for arbejdet med hjemmesiden, hvor man bl.a. kan finde link til danse, som man kan lære. Facebooksiden kører også fint – nye venner kommer løbende til og diverse arrange­menter bliver annonceret. Bestyrelsen fik en stor tak for godt samarbejde, og den afgående sekretær fik en hjertelig tak for mange års arbejde for foreningen. Efter en varm tak til medlemmerne for det forgangne år blev beretningen godkendt.


Ad 2

Regnskab for 2013 blev godkendt efter uddeling af regnskabet med underskrifter. 2013 gav et beskedent overskud på ca. 180 kr. Af regnskabet kan det læses, at der ikke er nedgang i medlems­tallet, hvilket er meget positivt. Over årene er der akkumuleret et overskud, som betyder, at vi i foråret 2014 holder arrangementer, som er gratis for medlemmerne.

 

Ad 3

Kontingent blev fastsat til det samme som sidste år, nemlig 175 kr., dog 125 kr. for de næste medlemmer i samme husstand og børn under 18 år 50 kr.


Ad 4

Vasilis Stefanou og Janne Secher Frausing var på valg. Vasilis blev genvalgt. Janne træder ud, og Berit Jensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.


Ad 5

Suppleant Birthe Leth blev genvalgt.


Ad 6

Viggo Jørgensen og Bodil Tølbøll genvalgt som revisorer.


Ad 7

Ingen indkomne forslag.

Ad 8

Forslag om tur til Kastellet og Holmen og Søfartsmuseet (det gamle skibsværft) i Helsingør.


Bodil takkede for god ro og orden. Så var det tid til bankospil!!

Janne Secher Frausing

9/2-14