Rererat af Generalforsamling - søndag 13. februar 2005
spacer.gif (47 bytes)
spacer.gif (47 bytes)
Generalforsamlingen afholdtes på Dr. Anne-Marie Centret, Solbjerg Have 7, Frederiksberg med 14 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen. Alle fremmødte havde betalt kontingent for 2005 og var dermed stemmeberettigede.

Generalforsamlingen ønskede ingen dirigent, og der blev konstateret rettidig indkaldelse jf. vedtægterne.

Dagsorden:
1.    Aflæggelse af beretning
2.    Godkendelse af regnskab for 2004
3.    Kontingentfastsættelse - herunder forslag om særlig husstands-/familiekontingent på 150 kr. for 1. medlem, 100 kr. for 2. medlem og 50 kr. pr. barn.
4.    Valg til bestyrelse. På valg er Lisbeth Grafmøller, Jytte Gerving og Linda Hvid.
5.    Valg af suppleant
6.    Valg af 2 revisorer
7.    Eventuelt

ad 1. Aflæggelse af beretning
Formanden (Vasilis) bød velkommen med en lille tale (på dansk). Dernæst fremlagde næstformanden (Lisbeth) sin beretning for året 2004 i Argonaftes. Beretningen, som blev godkendt, vil blive tilgængelig på hjemmesiden.

ad 2 Godkendelse af regnskab for 2004
Kassereren (Jytte) omdelte regnskabet. Medlemmer, der ikke deltog i generalforsamlingen vil få tilsendt regnskabet sammen med referatet. Regnskabet, som udviser et pænt overskud på 1.520,25 kr., blev godkendt.

ad 3. Kontingentfastsættelse
Forslag om særligt kontingent for medlemmer af samme husstand blev enstemmigt vedtaget som følger: 1. medlem af en husstand betaler 150 kr. og de følgende medlemmer 100 kr. hver. Børn under 18 år betaler fortsat 50 kr.

ad 4 Valg til bestyrelse
Lisbeth Grafmøller, Jytte Gerving og Linda Hvid blev genvalgt.

ad 5 Valg af suppleant
Sanne Petersen blev genvalgt.

ad 6 Valg af 2 revisorer
Bodil Tølbøll og Viggo Jørgensen blev genvalgt.

ad 7. Eventuelt
Intet under dette punkt.

Næstformanden takkede for god ro og orden under mødet.

Til forsiden